Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korišćenja (u daljem tekstu: Pravilnik). Korišćenjem i posjećivanjem stranica trgovac.me i pripadajućih sadržaja (uključujući poddomene i mobilne aplikacije brenda Trgovac.me), podrazumijeva se da svjesno prihvatate ovaj Pravilnik, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavještenja.

 

Laički

Vi ste oglašivač i vlasnik sadržaja koji objavite na ovom sajtu i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu, artiklima/oglasima koje ste objavili i za komunikaciju koja je obavljena putem vašeg profila. Vi kao posjetilac/korisnik ste dužni pročitati navedeni Pravilnik, te se vaše posjećivanje/korišćenje stranica Trgovac.me smatra potpunim prihvatanjem Pravilnika. Molimo vas da Trgovac.me ne koristite na način na koji neko može biti povrijeđen ili materijalno oštećen jer to ni Vama ni nama ne ide u prilog. Vi imate pravo korišćenja sadržaja i usluga Trgovac.me, jednako kao i sve druge osobe, kompanije i oglašivači. Molimo da poštujete pravo na slobodu tržišta i konkurencije. Ukoliko smatrate da Trgovac.me treba neke izmjene ili dopune Pravilnika, kontaktirajte nas.

 

Jezikom advokata, sudija i ostalih pravnih organa

Član 1. Uvod

Za vrijeme korišćenja Trgovac.me, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korišćenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Crne Gore. Trgovac.me zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. Trgovac nije u obavezi da šalje svakom korisniku pojedinačna obavještenja o izmjenama Pravila, zbog čega preporučujemo redovno praćenje ove sekcije na Trgovac.me

Član 2. Opis usluge

Radi boljeg razumijevanja usluge koju Trgovac.me pruža, korisnicima i posjetiocima web sajta, kao uopšte i svim trećim licima se nudi detaljno obrazloženje usluga i to:

Web sajt Trgovac.me treba shvatiti kao virtuelni oglasni prostor u isključivom vlasništvu izdavača Trgovac.me (kao što bi to bila oglasna ploča ili neki oglasni printani sajt), na kojem Trgovac.me nudi svojim korisnicima da u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime i za svoj račun nude prodaju, iznajmljivanje, pružanje usluga i/ili potražnju usluga i/ili proizvoda, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i zakonitost svih navoda, iz objavljenog oglasa.

Shodno prethodno navedenom, sve objave, oglasi (artikli), poruke, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali, objavljeni na web sajtu, preneseni i/ili linkovani sa web sajta su isključiva odgovornost registrovanog korisnika web sajta iz čijeg oglasa ti podaci potiču.

Trgovac.me ne naplaćuje bilo kakvu naknadu za postavljanje oglasa na virtuelnom oglasnom prostoru obrazloženom u prethodnom stavu, niti to čini u vidu provizije po izvršenoj prodaji ili drugom obliku distribucije proizvoda ili usluge iz oglasa.

Korisnicima Trgovac.me se može uz naknadu ili bez naknade ponuditi usluga objavljivanja oglasa u ime i za račun oglašivača, pri čemu se u najvećoj mjeri misli na promociju i sponzorisanje oglasa shodno njihovom položaju na ukupnom virtuelnom oglasnom prostoru, ali se time takvo objavljivanje ne smatra, niti se može smatrati da Trgovac.me na bilo koji način učestvuje u trgovini, niti da je oglašivač stekao pravo vlasništva nad bilo kojim dijelom tog virtualnog prostora.

Način i uslovi sponzorisanja definisaće se posebnim paketima oglašavanja u kojima će biti jasno definisani način, cijena i uslovi promocije i sponzorisanja oglasa.

Promocija i sponzorisanje oglasa ne podrazumijevaju da je Trgovac.me na bilo koji način oglašivačima prepustio pravo uticaja na uređenje i izgled stranice, što uključuje, kako tehničko uređenje stranice, tako i pravo da sponzori podnose zahtjeve za uređenjem sadržaja koji će biti objavljen na svakoj pojedinoj podstranici individualnog oglašivača, a koji ne predstavlja vlastiti oglas tog sponzora.

Trgovac.me je vlasnik virtualnog prostora Trgovac.me i u tom smislu samostalno odlučuje o načinu oglašavanja svakog pojedinog korisnika, što uključuje mogućnost pojave više različitih reklama na pojedinačnoj display oglasnoj poziciji drugog oglašivača u skladu sa različitim paketima oglasnih usluga Trgovac.me i zvaničnom cjenovniku.

Shodno prethodno navedenom, obavještavaju se korisnici, posjetioci i sva treća lica, da Trgovac.me, kao i njegov izdavač, ne nude prodaju, zamjenu i/ili iznajmljivanje ili pak kakvu uslugu iz oglasa koji su objavljeni na web sajtu, već to čine isključivo i samo registrovani korisnici web sajta Trgovac.me.

Član 3. Korišćenje i zaštita podataka

Pri korišćenju stranice Trgovac.me, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, dodanom artiklu ili bilo kojem drugom dijelu stranice. Trgovac.me čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca i prodavača, kao i članova međusobno.

U svrhu oglašavanja na web sajtu Trgovac.me, korisnik se obavezuje registrovati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka.

Svaki korisnik registracijom na Trgovac.me daje saglasnost na ova pravila i uslove korišćenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi izdavač Trgovac.me, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, SMS poruka, dok se Trgovac.me i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

Trgovac.me garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratificiranim međunarodnim aktima.

Trgovac.me garantuje da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koju Trgovac.me može vršiti je za potrebe poboljšanja funkcioniranja stranice, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i s ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika.

Trgovac.me ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećima, davanjem korisničkog imena i šifre (user name i password) ili im te podatke učini dostupnim da drugi način.

Korišćenjem Trgovac.me saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona Trgovac.me upotrijebi u svrhu slanja obavještenja o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korišćenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavještenja vezanih uz oglas koji je prodavač objavio ili uz samo oglašavanje.

Korišćenjem Trgovac.me saglasni ste da primate promotivna i/ili druga obavještenja putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem oglašivačkom računu.

Član 4. Zaštita autorskih prava

Podaci na Trgovac.me su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u Crnoj Gori. Autorska prava koja se odnose na Trgovac.me uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju Trgovac.me te dozvolu pružioca usluge i/ili oglašivača.

Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, upotrijebljeni robni znaci „Trgovac.me“ i „Trgovac“, kao i svi ostali tekstovi i navodi na web sajtu trgovac.me su produkt individualne duhovne tvorevine izdavača Trgovac.me, te će se svako neovlašćeno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.

Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih oglasa, pri čemu Trgovac.me, napominje se, ne radi o njegovim navodima, niti daje bilo kakvu garanciju tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja. Trgovac.me se izuzima od odgovornosti i/ili učestvovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na Trgovac.me.

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korišćenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u Crnoj Gori, te podliježete sankcijama.

Član 5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

Trgovac.me zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uslove korišćenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na Trgovac.me, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. Trgovac.me zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi Trgovac.me, a posebno u smislu:

• kopiranja sadržaja objavljenog na Trgovac.me i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
• lobiranja oglašivača Trgovac.me na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge
• nedozvoljenog sticanja Trgovac.me kredita putem zloupotrebe sistema
• kreiranje ili korišćenje duplih profila (uz izuzetke profila odobrenih od strane Trgovac.me administracije)
• prodaje ili kupovine artikala Trgovac.me kredit virtuelnom valutom, ili kupovine/prodaje i ponude Trgovac.me kredit virtuelne valute od trećih lica/trećim licima
• predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom Trgovac.me (svim kombinacijama koje ukazuju na korišćenje istog imena)
• direktnog ili indirektnog pozivanja drugih oglašivača na komunikaciju putem e-maila, drugih internet stranica ili drugih sredstava komunikacije
• višestrukog slanja istih i/ili sličnih poruka ili javnih pitanja istim i/ili različitim oglašivačima
• zaobilaženja ograničenja u besplatnoj objavi i obnovi artikala u definisanom periodu
• brisanja i/ili završavanja oglasa, te ponovne objave oglasa istog ili sličnog sadržaja zloupotrebljavanjem sistema
• izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje
• predstavljanja ili objave oglasa pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom
• neovlaštenog predstavljanja u ime Trgovac.me administracije i njegovih zaposlenih
• nepoštovanja drugih obavještenja, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranicama Trgovac.me
• korišćenja jednog ili više duplih profila za prijavu zloupotrebe artikala

Trgovac.me, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Član 6. Garancija

Trgovac.me ne garantuje:

• tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
• nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
• da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
• da će treća strana legalno koristiti stranice Trgovac.me sve vrijeme

Član 7. Odgovornost

• korišćenja stranice Trgovac.me
• korišćenja stranica na koje vode linkovi sa stranice Trgovac.me
• informacija na stranici Trgovac.me
• postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi s informacijama na stranici Trgovac.me
• postupaka korisnika Trgovac.me
• upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
• korišćenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Trgovac.me
• korišćenja stranica koje nisu pod domenom trgovac.me, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Trgovac.me, kopirajući stranicu trgovac.me vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu:

Trgovac.me ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Trgovac.me, niti podupiranja takvih stranica od strane Trgovac.me. Trgovac.me može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću Trgovac.me na taj način. Trgovac.me povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. Trgovac.me nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva, a obzirom da Trgovac.me nije autor takvog oglasa, niti ponuđač, niti distributer ponuđenog artikla ili usluge

Član 8. Oglas

Kod predavanja oglasa na Trgovac.me, oglašivač dodjeljuje Trgovcu pravo da šalje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na Trgovac.me na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane Trgovac.me. Trgovac.me ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopšte ne objavi sve oglase za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na Trgovac.me.

Oglašivač je saglasan:

• da objavom oglasa na Trgovac.me on stupa u svojstvo ponuditelja proizvoda shodno Zakonu o obligacionim odnosima, te da samim tim samostalno odgovara za bitne elemente u pogledu predmeta i cijene proizvoda čija se distribucija nudi
• da Trgovac.me ne učestvuje u trgovini, pa da samim tim Trgovac.me ne garantuje niti jamči, niti na bilo koji način odgovara za ispunjenje ugovora po prihvaćenoj ponudi oglašivača, tj. za realizaciju predmetne prodaje, zamjene i /ili drugog vida distribucije
• da postavljanjem oglasa potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa proizvoda ili usluge, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka, odnosno oglašavanja proizvoda i/ili usluga suprotno pozitivnim propisima Države Crne Gore
• da postavljanjem oglasa odgovara za tačnost i istinitost opisa proizvoda i usluga, kao i stanja u kojem se isti nalazi, te da je shodno tome isti isključivo i samostalno odgovoran za pravne i materijalne nedostatke
• izbrisati sve podatke o artiklu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
• da neće koristiti Trgovac.me u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, “copyright”-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke, kao ni oglašavati prodaju proizvoda reklamiranjem sličnosti dotičnog proizvoda sa autentičnim tj. originalnim proizvodima
• da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na Trgovac.me postaju vlasništvo istog
• da osobe koje održavaju Trgovac.me kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih
• da Trgovac.me članovima šalje SMS poruke o novostima na stranici.

Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavača i kupca. Trgovac.me ne učestvuje u niti jednoj transakciji između korisnika. U pojedinim slučajevima Trgovac.me može ponuditi uslugu postavljanja oglasa u ime prodavača, ali ne učestvuje u daljnjem toku prodaje.

• da Trgovac.me ne može obezbijediti da izdvojeni artikli, pri čemu se misli na promovisane, sponzorisane ili artikle na hitnoj prodaju, budu uvijek na prvim stranicama pretrage, ili u vrhu prikazanih na početnoj stranici
• da Trgovac.me može izbrisati sve podatke o artiklu ukoliko je oglas nevažeći, a shodno diskrecionoj ocjeni Trgovac.me
• da njegovo korisničko ime može biti promijenjeno, ukoliko Trgovac.me smatra da je promijena potrebna, bez odgovornosti prema oglašivaču
• da Trgovac.me neće koristiti za oglašavanje istih proizvoda pod različitim profilima, ili za oglašavanje proizvoda na različitim profilima navodeći iste kontakt informacije
• da će potpuno poštovati sve odluke Trgovac.me i njegovih zaposlenih
• da njegov korisnički profil i podaci ne mogu biti izbrisani bez potvrde vlasništva profila i odobrenja Trgovac.me administracije.
• da Trgovac.me administracija odlučuje da li će dozvoliti brisanje korisničkog profila ukoliko postoji zabilježen negativan dojam na istom
• da će Trgovac.me administraciji isporučiti dokaze o porijeklu artikla, ukoliko se to bude od njega tražilo
• da postavljanjem oglasa potvrđuje posjedovanje potrebne licence, prava, saglasnosti i/ili dozvole za oglašavanje i objavu istog
• da Trgovac.me nije odgovoran za sadržaj teksta i komentara
• da se na oglasnom prostoru jednog oglašivača može pojaviti jedna ili više reklama drugog oglašivača ili drugih kompanija koji takođe vrši reklamiranje ukoliko je način reklamiranja kompatibilan tehničkom izgledu stranice i uz prikaz oglasa prvog oglašivača u cijelosti

Ponašanje suprotno stavkama ovog Pravilnika se smatra kršenjem Uslova korišćenja Trgovac.me, te Trgovac.me zadržava pravo da upozori i/ili iz daljnje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodnog obavještenja i bez obrazloženja.

Korisnici Trgovac.me su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da Trgovac.me nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika. Trgovac.me ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji artikal prikazan ili prodat na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim artiklom, tačnost i/ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju.

Član 9. Prigovori trećih lica

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetioci da web sajt Trgovac.me shodno gornjim uslovima i obrazloženjima ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane korisnika ovog web sajta, a kojim informacijama Trgovac.me samo osigurava pristup.

Takođe se obavještavaju treća lica da se shodno smislu usluge Trgovac.me, svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača, odnosno svakog trećeg lica (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude, naročito o autentičnosti proizvoda čija se distribucija nudi) rješavaju isključivo između oglašivača i korisnika. Trgovac.me ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, korisniku i/ili oglašivaču, nastale kao posljedica takvog odnosa.

Korisnici i oglašivači, kao i treća lica, se obavještavaju da Trgovac.me nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga –zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka.

Trgovac.me obavještava treća lica, korisnike i/ili oglašivača da na ovom virtuelnom oglasnom prostoru zagovara slobodnu trgovinu pod istim uslovima, te da shodno tome u svim situacijama u kojima se postupanje suprotno ovim pravilima ne može utvrditi na nesumnjiv način, će na utvrđivanje takvih činjenica uputiti podnosioca zahtjeva na provođenje odgovarajućeg sudskog i/ili upravnog postupka protiv vlasnika dotičnog sadržaja. Shodno prethodno navedenom Trgovac.me se obavezuje odmah, bez odlaganja, postupiti po nalogu nadležnog organa, te ukloniti, brisati i/ili mijenjati svaki oglas/e koji su u takvom nalogu naznačeni.

Član 10. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korišćenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Podgorici.

Vlasnici Trgovac.me sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici trgovac.me bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korišćenjem, registracijom ili posjećivanjem Trgovac.me, korisnik/posjetilac potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korišćenja Trgovac.me i da ih u cijelosti prihvata.

U Podgorici, April 2019.
Sva prava pridržana.

Trgovac.me se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

• korišćenja stranice Trgovac.me
• korišćenja stranica na koje vode linkovi sa stranice Trgovac.me
• informacija na stranici Trgovac.me
• postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi s informacijama na stranici Trgovac.me
• postupaka korisnika Trgovac.me
• upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
• korišćenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Trgovac.me
• korišćenja stranica koje nisu pod domenom trgovac.me, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Trgovac.me, kopirajući stranicu trgovac.me vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu:

Trgovac.me ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Trgovac.me, niti podupiranja takvih stranica od strane Trgovac.me. Trgovac.me može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću Trgovac.me na taj način. Trgovac.me povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. Trgovac.me nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva, a obzirom da Trgovac.me nije autor takvog oglasa, niti ponuđač, niti distributer ponuđenog artikla ili usluge

Član 8. Oglas

Kod predavanja oglasa na Trgovac.me, oglašivač dodjeljuje Trgovcu pravo da šalje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na Trgovac.me na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane Trgovac.me. Trgovac.me ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopšte ne objavi sve oglase za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na Trgovac.me.

Oglašivač je saglasan:

• da objavom oglasa na Trgovac.me on stupa u svojstvo ponuditelja proizvoda shodno Zakonu o obligacionim odnosima, te da samim tim samostalno odgovara za bitne elemente u pogledu predmeta i cijene proizvoda čija se distribucija nudi
• da Trgovac.me ne učestvuje u trgovini, pa da samim tim Trgovac.me ne garantuje niti jamči, niti na bilo koji način odgovara za ispunjenje ugovora po prihvaćenoj ponudi oglašivača, tj. za realizaciju predmetne prodaje, zamjene i /ili drugog vida distribucije
• da postavljanjem oglasa potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa proizvoda ili usluge, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka, odnosno oglašavanja proizvoda i/ili usluga suprotno pozitivnim propisima Države Crne Gore
• da postavljanjem oglasa odgovara za tačnost i istinitost opisa proizvoda i usluga, kao i stanja u kojem se isti nalazi, te da je shodno tome isti isključivo i samostalno odgovoran za pravne i materijalne nedostatke
• izbrisati sve podatke o artiklu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
• da neće koristiti Trgovac.me u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, “copyright”-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke, kao ni oglašavati prodaju proizvoda reklamiranjem sličnosti dotičnog proizvoda sa autentičnim tj. originalnim proizvodima
• da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na Trgovac.me postaju vlasništvo istog
• da osobe koje održavaju Trgovac.me kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih
• da Trgovac.me članovima šalje SMS poruke o novostima na stranici.

Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavača i kupca. Trgovac.me ne učestvuje u niti jednoj transakciji između korisnika. U pojedinim slučajevima Trgovac.me može ponuditi uslugu postavljanja oglasa u ime prodavača, ali ne učestvuje u daljnjem toku prodaje.

• da Trgovac.me ne može obezbijediti da izdvojeni artikli, pri čemu se misli na promovisane, sponzorisane ili artikle na hitnoj prodaju, budu uvijek na prvim stranicama pretrage, ili u vrhu prikazanih na početnoj stranici
• da Trgovac.me može izbrisati sve podatke o artiklu ukoliko je oglas nevažeći, a shodno diskrecionoj ocjeni Trgovac.me
• da njegovo korisničko ime može biti promijenjeno, ukoliko Trgovac.me smatra da je promijena potrebna, bez odgovornosti prema oglašivaču
• da Trgovac.me neće koristiti za oglašavanje istih proizvoda pod različitim profilima, ili za oglašavanje proizvoda na različitim profilima navodeći iste kontakt informacije
• da će potpuno poštovati sve odluke Trgovac.me i njegovih zaposlenih
• da njegov korisnički profil i podaci ne mogu biti izbrisani bez potvrde vlasništva profila i odobrenja Trgovac.me administracije.
• da Trgovac.me administracija odlučuje da li će dozvoliti brisanje korisničkog profila ukoliko postoji zabilježen negativan dojam na istom
• da će Trgovac.me administraciji isporučiti dokaze o porijeklu artikla, ukoliko se to bude od njega tražilo
• da postavljanjem oglasa potvrđuje posjedovanje potrebne licence, prava, saglasnosti i/ili dozvole za oglašavanje i objavu istog
• da Trgovac.me nije odgovoran za sadržaj teksta i komentara
• da se na oglasnom prostoru jednog oglašivača može pojaviti jedna ili više reklama drugog oglašivača ili drugih kompanija koji takođe vrši reklamiranje ukoliko je način reklamiranja kompatibilan tehničkom izgledu stranice i uz prikaz oglasa prvog oglašivača u cijelosti

Ponašanje suprotno stavkama ovog Pravilnika se smatra kršenjem Uslova korišćenja Trgovac.me, te Trgovac.me zadržava pravo da upozori i/ili iz daljnje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodnog obavještenja i bez obrazloženja.

Korisnici Trgovac.me su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da Trgovac.me nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika. Trgovac.me ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji artikal prikazan ili prodat na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim artiklom, tačnost i/ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju.

Član 9. Prigovori trećih lica

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetioci da web sajt Trgovac.me shodno gornjim uslovima i obrazloženjima ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane korisnika ovog web sajta, a kojim informacijama Trgovac.me samo osigurava pristup.

Takođe se obavještavaju treća lica da se shodno smislu usluge Trgovac.me, svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača, odnosno svakog trećeg lica (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude, naročito o autentičnosti proizvoda čija se distribucija nudi) rješavaju isključivo između oglašivača i korisnika. Trgovac.me ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, korisniku i/ili oglašivaču, nastale kao posljedica takvog odnosa.

Korisnici i oglašivači, kao i treća lica, se obavještavaju da Trgovac.me nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga –zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka.

Trgovac.me obavještava treća lica, korisnike i/ili oglašivača da na ovom virtuelnom oglasnom prostoru zagovara slobodnu trgovinu pod istim uslovima, te da shodno tome u svim situacijama u kojima se postupanje suprotno ovim pravilima ne može utvrditi na nesumnjiv način, će na utvrđivanje takvih činjenica uputiti podnosioca zahtjeva na provođenje odgovarajućeg sudskog i/ili upravnog postupka protiv vlasnika dotičnog sadržaja. Shodno prethodno navedenom Trgovac.me se obavezuje odmah, bez odlaganja, postupiti po nalogu nadležnog organa, te ukloniti, brisati i/ili mijenjati svaki oglas/e koji su u takvom nalogu naznačeni.

Član 10. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korišćenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Podgorici.

Vlasnici Trgovac.me sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici trgovac.me bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korišćenjem, registracijom ili posjećivanjem Trgovac.me, korisnik/posjetilac potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korišćenja Trgovac.me i da ih u cijelosti prihvata.

U Podgorici, April 2019.
Sva prava pridržana.

Trgovac.me se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

• korišćenja stranice Trgovac.me
• korišćenja stranica na koje vode linkovi sa stranice Trgovac.me
• informacija na stranici Trgovac.me
• postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi s informacijama na stranici Trgovac.me
• postupaka korisnika Trgovac.me
• upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
• korišćenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Trgovac.me
• korišćenja stranica koje nisu pod domenom trgovac.me, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Trgovac.me, kopirajući stranicu trgovac.me vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu:

Trgovac.me ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Trgovac.me, niti podupiranja takvih stranica od strane Trgovac.me. Trgovac.me može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću Trgovac.me na taj način. Trgovac.me povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. Trgovac.me nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva, a obzirom da Trgovac.me nije autor takvog oglasa, niti ponuđač, niti distributer ponuđenog artikla ili usluge

Član 8. Oglas

Kod predavanja oglasa na Trgovac.me, oglašivač dodjeljuje Trgovcu pravo da šalje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na Trgovac.me na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane Trgovac.me. Trgovac.me ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopšte ne objavi sve oglase za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na Trgovac.me.

Oglašivač je saglasan:

• da objavom oglasa na Trgovac.me on stupa u svojstvo ponuditelja proizvoda shodno Zakonu o obligacionim odnosima, te da samim tim samostalno odgovara za bitne elemente u pogledu predmeta i cijene proizvoda čija se distribucija nudi
• da Trgovac.me ne učestvuje u trgovini, pa da samim tim Trgovac.me ne garantuje niti jamči, niti na bilo koji način odgovara za ispunjenje ugovora po prihvaćenoj ponudi oglašivača, tj. za realizaciju predmetne prodaje, zamjene i /ili drugog vida distribucije
• da postavljanjem oglasa potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa proizvoda ili usluge, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka, odnosno oglašavanja proizvoda i/ili usluga suprotno pozitivnim propisima Države Crne Gore
• da postavljanjem oglasa odgovara za tačnost i istinitost opisa proizvoda i usluga, kao i stanja u kojem se isti nalazi, te da je shodno tome isti isključivo i samostalno odgovoran za pravne i materijalne nedostatke
• izbrisati sve podatke o artiklu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
• da neće koristiti Trgovac.me u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, “copyright”-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke, kao ni oglašavati prodaju proizvoda reklamiranjem sličnosti dotičnog proizvoda sa autentičnim tj. originalnim proizvodima
• da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na Trgovac.me postaju vlasništvo istog
• da osobe koje održavaju Trgovac.me kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih
• da Trgovac.me članovima šalje SMS poruke o novostima na stranici.

Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavača i kupca. Trgovac.me ne učestvuje u niti jednoj transakciji između korisnika. U pojedinim slučajevima Trgovac.me može ponuditi uslugu postavljanja oglasa u ime prodavača, ali ne učestvuje u daljnjem toku prodaje.

• da Trgovac.me ne može obezbijediti da izdvojeni artikli, pri čemu se misli na promovisane, sponzorisane ili artikle na hitnoj prodaju, budu uvijek na prvim stranicama pretrage, ili u vrhu prikazanih na početnoj stranici
• da Trgovac.me može izbrisati sve podatke o artiklu ukoliko je oglas nevažeći, a shodno diskrecionoj ocjeni Trgovac.me
• da njegovo korisničko ime može biti promijenjeno, ukoliko Trgovac.me smatra da je promijena potrebna, bez odgovornosti prema oglašivaču
• da Trgovac.me neće koristiti za oglašavanje istih proizvoda pod različitim profilima, ili za oglašavanje proizvoda na različitim profilima navodeći iste kontakt informacije
• da će potpuno poštovati sve odluke Trgovac.me i njegovih zaposlenih
• da njegov korisnički profil i podaci ne mogu biti izbrisani bez potvrde vlasništva profila i odobrenja Trgovac.me administracije.
• da Trgovac.me administracija odlučuje da li će dozvoliti brisanje korisničkog profila ukoliko postoji zabilježen negativan dojam na istom
• da će Trgovac.me administraciji isporučiti dokaze o porijeklu artikla, ukoliko se to bude od njega tražilo
• da postavljanjem oglasa potvrđuje posjedovanje potrebne licence, prava, saglasnosti i/ili dozvole za oglašavanje i objavu istog
• da Trgovac.me nije odgovoran za sadržaj teksta i komentara
• da se na oglasnom prostoru jednog oglašivača može pojaviti jedna ili više reklama drugog oglašivača ili drugih kompanija koji takođe vrši reklamiranje ukoliko je način reklamiranja kompatibilan tehničkom izgledu stranice i uz prikaz oglasa prvog oglašivača u cijelosti

Ponašanje suprotno stavkama ovog Pravilnika se smatra kršenjem Uslova korišćenja Trgovac.me, te Trgovac.me zadržava pravo da upozori i/ili iz daljnje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodnog obavještenja i bez obrazloženja.

Korisnici Trgovac.me su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da Trgovac.me nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika. Trgovac.me ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji artikal prikazan ili prodat na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim artiklom, tačnost i/ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju.

Član 9. Prigovori trećih lica

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetioci da web sajt Trgovac.me shodno gornjim uslovima i obrazloženjima ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane korisnika ovog web sajta, a kojim informacijama Trgovac.me samo osigurava pristup.

Takođe se obavještavaju treća lica da se shodno smislu usluge Trgovac.me, svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača, odnosno svakog trećeg lica (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude, naročito o autentičnosti proizvoda čija se distribucija nudi) rješavaju isključivo između oglašivača i korisnika. Trgovac.me ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, korisniku i/ili oglašivaču, nastale kao posljedica takvog odnosa.

Korisnici i oglašivači, kao i treća lica, se obavještavaju da Trgovac.me nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga –zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka.

Trgovac.me obavještava treća lica, korisnike i/ili oglašivača da na ovom virtuelnom oglasnom prostoru zagovara slobodnu trgovinu pod istim uslovima, te da shodno tome u svim situacijama u kojima se postupanje suprotno ovim pravilima ne može utvrditi na nesumnjiv način, će na utvrđivanje takvih činjenica uputiti podnosioca zahtjeva na provođenje odgovarajućeg sudskog i/ili upravnog postupka protiv vlasnika dotičnog sadržaja. Shodno prethodno navedenom Trgovac.me se obavezuje odmah, bez odlaganja, postupiti po nalogu nadležnog organa, te ukloniti, brisati i/ili mijenjati svaki oglas/e koji su u takvom nalogu naznačeni.

Član 10. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korišćenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Podgorici.

Vlasnici Trgovac.me sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici trgovac.me bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korišćenjem, registracijom ili posjećivanjem Trgovac.me, korisnik/posjetilac potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korišćenja Trgovac.me i da ih u cijelosti prihvata.

U Podgorici, April 2019.
Sva prava pridržana.